210 8160129

Ιδιώτες

 • Δηλώσεις φόρου κληρονομίας
 • Συμπλήρωση δηλώσεων ακίνητων
 • Δηλώσεις μεταβολών προσωπικών στοιχείων στην Δ.Ο.Υ.
 • Συνταξιοδοτικά θέματα
 • Ρεύμα οικοδομών για ιδιώτες
 • Φορολογικές συμβουλές για ακίνητη περιουσία

Επαγγελματίες

 • Συμπλήρωση βιβλίου εσόδων – εξόδων   
 • Συμπλήρωση φορολογικών έντυπων στην Δ.O.Υ.    
 • Συμπλήρωση και αποστολή περιοδικών και εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ
 • Φορολογική και λογιστική υποστήριξη
 • Διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων
 • Υπολογισμός & έκδοση μισθοδοσίας   
 • Εργατικά θέματα

Εταιρίες

 • Καταχώρηση και τήρηση βιβλίων Β και Γ κατηγορίας
 • Επίβλεψη λογιστηρίου
 • Οργάνωση λογιστηρίου
 • Φορολογική, Φοροτεχνική & λογιστική υποστήριξη
 • Κατάρτιση ισολογισμών   και οικονομικών καταστάσεων
 • Έλεγχος ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων νομικών προσώπων
 • Φορολογική υποστήριξη   και συμβουλές σε θέματα μεγάλης ακίνητης περιουσίας
 • Θέματα μισθοδοσίας και εργατικά
 • Έναρξη και διακοπή εταιρία
 • Μετατροπή και συγχώνευση εταιριών
 • Εκπροσώπηση σε φορολογικά και λογιστικά ζητήματα στις αρμόδιες υπηρεσίες