210 8160129

Λογιστικές Υπηρεσίες

  • Οργάνωση λογιστηρίου, επίβλεψη λειτουργίας λογιστηρίου, οργάνωση και εποπτεία λογιστικών συστημάτων, εσωτερικού ελέγχου, αποθηκών, κοστολογήσεων κτλ.
  • Έναρξη εταιρειών, διακοπές εταιρειών, μεταβολές εταιρειών, θεωρήσεις εταιρειών.
  • Σύνταξη ισολογισμών και ανακοινώσεις Α.Ε., Ε.Π.Ε. κτλ.